Business Intelligence Verksamhetsnytta

Så optimerar du IT-verksamheten med Business Intelligence

Big data är idag ett vedertaget begrepp och åsikterna är flera om hur vi bör förhålla oss till att vi endast drar nytta av en bråkdel av all data som produceras. Utmaningen är att data i sig inte har något värde alls om den inte kan tolkas, eller ens hittas, och förädlas till användbar information för vår verksamhet – Business Intelligence.

Vi fattar idag alltfler datadrivna beslut och många verksamheter är helt beroende av att kunna följa och analysera den data som skapas för att kunna säkerställa sina leveranser och upprätthålla sin konkurrenskraft. Ändå saknar många företag en strategi för att analysera data. Något som bör utgöra en självklar del i företagets IT-strategi. Att kunna ställa rätt frågor, identifiera rätt data och skapa ett ramverk för analysen kommer bli avgörande för att nå framgång.

Utmaningen är inte bara mängden oidentifierad data, utan kanske framförallt alla de olika applikationer, system och databaser, anpassade för olika saker och olika syften, där all data registreras. Ofta fungerar dessa som isolerade öar i IT- miljön och är generellt sett svåra att få en överblick över. Ju fler system företaget har desto större är också utmaningen och behovet av att veta. Men även på det mindre IT-intensiva företaget leder utmaningen med en växande mängd data många gånger till bristande kontroll och ineffektivitet.

Olika mål, drivkrafter och behov

Med hjälp av intelligenta IT-verktyg och anpassad analys finns idag stora möjligheter att arbeta mer aktivt för att ta kontroll och fatta rätt beslut baserat på data som tidigare varit dold och ostrukturerad.

Vi går mer och mer mot ett självservicebeteende där ansvaret för att analysera och agera flyttas mer och mer över från analytikern till den som har direkt behov av informationen, den vanliga teknikern, IT-chefen eller VD:n för den delen.

Rakesh Jayaprakash arbetar som Technical Support Engineer på ManageEngine och menar att mycket handlar om att sträva efter att normalisera, analysera och sortera företagets data. ”Make it easy” blir ett mantra genom att tillgängliggöra och anpassa informationen utifrån organisationens olika roller:

– Vi går mer och mer mot ett självservicebeteende. Tidigare var det framförallt systemanalytiker som hade ansvaret för att tolka och analysera företagets data för att sedan rapportera det till verksamheten. I dagens organisationer ser vi istället att ansvaret för att analysera och agera flyttas mer och mer över från analytikern till den som har direkt behov av informationen, den vanliga teknikern, IT-chefen eller VD:n för den delen. Det handlar om att ta ägarskap om informationen och addera värde utifrån vad olika data kan berätta för mig utifrån min roll

Det viktigaste i en sådan förändring är att inse att olika roller och aktörer har olika behov. Då gäller det att skapa rätt förutsättningar baserat på vilken typ av data som är relevant för vem och på hur behovet ser ut utifrån vad informationen ska användas till. Olika roller och individer har också ofta helt olika mål med vad de vill få ut och använda informationen till.

Vikten av analys utifrån användarens behov

Rakesh ger exempel på tre vanliga roller som har helt olika förutsättningar:

Systemteknikern har behov av att gå in i detalj på systemtekniska och utvecklingsmässiga flöden för att till exempel kunna prioritera, mäta och utvärdera IT-avdelningens arbete, automatisera och dra lärdom av tidigare arbete. Det kan till exempel handla om att identifiera mönster när det gäller nätverksfel.

Chefen för servicedesken behöver i sin tur få en överblick över hur det dagliga arbetet fungerar eller hur olika arbetsflöden kan effektiviseras och planeras bättre. Informationen kan till exempel användas till att fånga upp missnöjda kunder och hitta områden där servicen kan förbättras.

Den verksamhetsansvarige, t ex IT-chefen eller VDn som fattar besluten, är istället mer intresserade av att ha en övergripande kontroll och få information som kan ligga till grund för framtida affärs- och verksamhetsbeslut eller att bestämma rätt bemanning.

– Det viktiga här är att förstå att det inte finns en rapport som passar alla. Traditionella, statiska rapporter som med jämna mellanrum som regel mailas ut fungerar inte, utan skapar snarare fler följdfrågor än ger relevanta svar.

När ansvaret och handhavandet för analysen flyttar ”närmare verksamheten” behövs system och processer som kan göra det enkelt och skapa rätt förutsättningar för Business Intelligence när det gäller både relevans och flexibilitet.

– För oss på ManageEngine har det varit viktigt att ge makten till användare att bestämma! Det ska vara enkelt. Det
är också bakgrunden till att vi utvecklat analysverktyget Analytics Plus, som du inte ska behöva vara databasexpert för att jobba i. Genom att använda våra standard dashboards anpassade för olika roller och behov, eller skapa egna, vill vi bidra till bättre Business Intelligence (eller Advanced Analytics som vi kallar det) för både dig i din roll på IT och din organisation.

eBook: The secret to creating  powerful analytics dashboards

Denna artikel är hämtad ur vår kundtidning Inuit forum som du kan ladda ner här

Markus Arvidsson

Markus brinner för teknik som skapar värde för verksamheten. Han delar med sig av intressanta artiklar, lyfter fram specialister inom olika områden samt reflekterar om säkerhet och smarta IT-system.

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!